Antonio VIVALDI (1678 – 1741), it. skladatel, houslista, dirigent, hudební pedagog, působil v Benátkách, 1718 – 22 v Mantově, v posledních letech života ve Vídni. Měl též kontakt s českými zeměmi. Jeden z hlavních představitelů barokního instrumentálního koncertu (sólového i concerta grossa). Ustálil formu a nalezl tématiku odpovídající požadavkům koncertu. Počet jeho koncertů se odhaduje na více než 470 (z toho takřka polovina houslových), tiskem za života vyšlo 72 koncertů v devíti opusech, z nichž historicky nejdůležitější jsou L´Estro armonico (Harmonický nápad),a Il Cimento dell´Armonia e dell´ Invezione (Zkouška harmonie a invence, obsahuje též proslulé Čtvero ročních období). Dále autor sólových a triových sonát, oper (Orlando furioso), oratorií, kantát, žalmových skladeb a jiné hudby. Nejnovější katalog Vivaldiho děl vydal 1974 dán. hud. vědec P.Ryom (*1937)

Georg Friedrich HÄNDEL (1685 – 1759), německý skladatel a varhaník, spolu s J. S. Bachem vrcholným představitelem hudby baroka, 1706-9 žil v Itálii, 1710-12 kapelník dvorní kapely v Hannoveru, od 1712 žil trvale v Londýně a měl velký vliv na anglický hudební život, 1720 se zúčastnil založení Královské hudební akademie pro niž komponoval opery typu it.opery seria (Radamisto, Ottone, Julius Caesar, Tamerlán, Rodelinda, Alessandro), jeho operní činnost však nebyla úspěšná. Zřídil novou společnost a pokračoval v operní tvorbě (Ezio, Roland Alcina). Musel však ustoupit tlaku publika a začal komponovat na anglické texty. Psal (do roku 1752 kdy zcela ztratil zrak) zejména oratoria na náměty starého zákona a v této oblasti tvorby dosáhl velkého společenského ohlasu. Z oratorií vynikající zvl. Ester, Deborah, Athalia, Saul, Izrael v Egyptě, Samson, Josef a jeho bratři, Juda Makabejský, největšího úspěchu dosáhlo oratorium Mesiáš (premiéra 1742 v Dublinu). Hlavním výrazovým prostředkem a těžištěm H. oratorií jsou sborové úseky. Z další tvorby concerta grossa, orchestrální suity (Vodní hudba, Hudba k ohňostroji), varhanní koncerty, triové sonáty, chrámová hudba (Te Deum, Anthems), sborové kantáty (Slavnost Alexandrova), písně a jiná díla.

REFERÁTY (2016/2017)

Hv5 – témata referátů

Hv5 – témata referátů 2

 

MUSESCORE:

SAMOSTATNÁ PRÁCE – RÉBUS

 

POSLECH:

PREZENTACE:

POSLECH:

Pro správné určení ukázek jsou signifikantní:

 • (2) - jednohlas
 • (8) - vícehlas – paralelní postupy nad prodlevou = stále znějící spodní tón
 • (6) – vícehlas - kánonické zpracování
 • (4) – instrumentální skladba pro sólový nástroj (zasněnost)
 • (5) – instrumentální skladba pro sólový nástroj (energičnost, vášeň)
 • (1) – instrumentální skladba pro sólový nástroj (monotónnost, práce s jednoduchým tématem, opakování)
 • (7) – instrumentální polyfonie (varhany)
 • (9) – orchestrální - vokálně-instrumentální skladba
 • (10) – orchestrální – čistě instrumentální skladba
 • (3) – orchestrální skladba se sólovým nástrojem

DĚJINY HUDBY:

OTÁZKY K TESTU

 • Jmenuj 3 nejznámější barokní oratoria:
 • Jaké jazyky nejčastěji používá oratorium?
 • Vysvětli kořeny slova melodram; melos =                 drama =              .
 • Kdo vystupuje při standardním provedení oratoria? [orchestr, sbor a pěvečtí sólisté]
 • Co je to oratoř?
 • Jaké typy melodramu rozeznáváme?
 • Odkud čerpá náměty oratorium?
 • Která hudební forma pracuje s recitací za doprovodu hudby?
 • Kdo je ústřední osobou oratoria?
 • Jak se nazývá část oratoria, která výrazně posunuje děj kupředu?
 • Jmenuj nejvýznamnější český melodram?
 • Jmenuj 3 nejznámější klasicistní oratoria:
 • Doplň ke skladateli název oratoria:
  • Beethoven
  • Mendelssohn
  • Liszt
  • Berlioz
  • Schönberg
 • Co to byla l’Academie Royale de Danse?
 • Jak označujeme tanečníka a tanečnici v baletu?
 • Na který hudebně-dramatický žánr navázal muzikál?
 • Jmenuj alespoň 3 baletní představení (autor hudby + název díla):
 • Jmenuj 3 skladatele madrigalů:
 • Co je to polyfonie?
 • Co je to homofonie?
 • Co je to monodie?
 • Jaká hudební forma byla světským protějškem moteta?
 • Jaké tance zpestřovaly operetní představení?
 • Jmenuj 3 slavné operety:
 • Které 4 základní tance tvoří suitu?
 • Kterým hudebním nástrojům byla původně určena suita?
 • Co měly společného jednotlivé části suity a co měly rozdílného?
 • Jmenuj 3 netaneční části suity:
 • Doplň celé jméno autora:
  • Francouzské suity
  • Peer Gynt
  • Louskáček
 • S čím byla spojena hudba v pravěku?
 • Jaké známe pravěké hudební nástroje?
 • Co je to organum hydraulicum?
 • Co je to Seikilova píseň a proč si ji připomínáme?
 • Co je to aulos?
 • Jak bys charakterizoval(a) rozdíl mezi funkcí hudby ve starověkém Řecku a ve starověkém Římě?
 • Sonata da camera =
 • Sonata da chiesa =
 • Sonátová forma byla důležitá i pro rozvoj další klasicistní hudební formy – jmenuj:
 • Jmenuj a popiš části sonáty:
 • Jmenuj 3 Beethovenovy sonáty:
 • Kdo napsal sonátu jejíž součástí je Turecký pochod?
 • Uveď 4 charakteristiky gregoriánského chorálu:
 • Uveď 4 způsoby pojmenování gregoriánského chorálu:
 • Sylabický zpěv =
 • Melismatický zpěv =
 • Kdo byl Řehoř I. Veliký, o co se zasloužil a jak toho dosáhl?